logó

Kötelező nyilvánosság

Kötelező nyílvánosság

Adat

Közzététel

I. ALAPADATOK

Cégnév

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

email

info.hepszolg@nanasholding.hu

honlap www.hepszolg.hu

telefon

52/390-883

székhely, cím

4080 Hajdúnánás,
Kosstuh u. 22.

postacím 4080 Hajdúnánás, Pf.: 92.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat részesedése

100%

II. SZERVEZETI STRUKTÚRA, SZABÁLYOZÁSOK

A szervezeti felépítés

HÉPSZOLG KFT
 

Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

- Gélák Pál Attila  ügyvezető
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
Tel: 52/390-883
email: gelakpal.hepszolg@nanasholding.hu

-Felügyelő Bizottsági Tagok
Stefán Ferenc
Oláh Miklós
Nagy Sándor
 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Gélák Pál Attila  ügyvezető
Tel: +36 52 390-883
Email: gelakpal.hepszolg@nanasholding.hu   

A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

Gélák Pál Attila  ügyvezető
Tel: +36 52 390-883
Email: gelakpal.hepszolg@nanasholding.hu

Fogyasztóvédelmi referens 

Dr. Kovács Tamás
email: jog@drkovacstamas.hu

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, iratok, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 - Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
 SZMSZ 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

III. Alaptevékenysége, feladat- és hatáskör

Főtevékenység

Gőzellátás, légkondicionálás

Az ellátott közfeladat

Távhőszolgáltatás, piac –és parkoló üzemeltetés, temető üzemeltetés

A közfeladatot ellátó szervezet által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Távhőszolgáltatás, piac –és parkoló üzemeltetés, kegyeleti közszolgáltatás.

A közfeladatot ellátó szerv  irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és adatai

Hajdúnánánási Gyógyfürdő és Aranyszalma Centrum Cím: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. Telefon: +36 52/381-858                              Mobil: +3630 503-0244
Honlap: http://nanasfurdo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nanasfurdo/
Email: info@nanasfurdo.hu

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Távhőszolgáltatás
Elektronikus ügyféladatbázist üzemeltet: (ATHOS, SAP, Konica rendszer)

Adatkezelés célja: a Társaság  közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségének teljesítése, távhőszolgáltatás ellátása a szolgáltatás területen

Kezelt adatok köre: a felhasználók és a díjfizetők azonosító adatai közül természetes személy vonatkozásában: név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím, lakás, fogyasztás adatai. A fentieken túl az érintett hozzájárulásával kezelt adatok "telefonszám, email cím

Adatkezelés jogalapja: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XIII. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 157/2001 (VIII. 15.) Korm. Rendelet a *gal jelölt adatok esetében a 2011. évi CXII. Tv. 5. § (1) a) bekezdése szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: számviteli szabályok szerint a szolgáltatási tevékenység megszűnését követő 8 év

Érintettek köre: távhőszolgáltatást igénybe vevő személyek

Adatok forrása: az érintett

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek adatai

Hajdúnánási Közös Önkormányzat 
Székhely:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Postacím:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Tel: +36 52 381-411 Fax: +36 52 381-087       Központi email: polghiv@hajdunanas.hu       Honlap: www.hajdunanas.hu

Nyilvános kiadványok

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A testületi szerv esetén azok testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A testületi szerv esetén azok döntései előkészítésének a rendje

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

IV. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása

A kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Különös közzétételi lista

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az egyedi közzétételi lista

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

V. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 Éves szakreferensi jelentés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

- Gélák Pál Attila 
Tel: 52/390-883
Email: gelakpal.hepszolg@nanasholding.hu

 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

L Tender-Consulting Kft. Bujáki Rózsa           Székhelye: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2.
Tel: +36 70 773-5756
Email: bujaki.rozsa@ltender.hut

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

17/I. par.46 (1)47 A távhőszolgáltató közzétételi kötelezettségei teljesítése érdekében honlapot tart fenn és azon - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvényben meghatározott adatokon, információkon túl - a Tszt. 57/C §-ában, a 3. melléklet 26.3. pontjában és a 4. mellékletben meghatározott adatokat, információkat, dokumentumokat közzéteszi. (2) A távhőszolgáltató a 4. melléklet VII-IX. pontjában foglalt táblázatok adattartalmának honlapján való közzététele során biztosítja a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét is. (2a) 48 A Tszt. 57/C §-ában és a 3. melléklet 26.3 pontjában előírt adatokat a rendelkezésre állát, illetve tudomásszerzést követő 5. munkanapig, a 4. mellékletben előírt adatokat minden év március 31-ig kell közzétenni. (3) A távhőszolgáltató két évig nem törölheti honlapjáról a közzétett adatokat.

 Közszolgáltatási szerződés távhő

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervezet

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Alapított közalapítványok

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Alapított költségvetési szerv adatai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

VII. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Hépszolg ÁSZ jegyzőkönyvet

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A  jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

VIII. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

Üzleti tervek

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. üzleti terv 2015.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. üzleti terv 2017.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. üzleti terv 2018.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. üzleti terv 2019.

A számviteli törvény szerinti beszámolók

2012, 2013, 201420152015 kiegészítő melléklet
20172017 kiegészítő melléklet

 IX. FOGLALKOZTATÁS

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2017. január 31-i állapot szerint a cégnél dolgozók összlétszáma: 68 fő.
Bruttó bér: 11.670.759,- Ft, cafeteria: 587.229,- Ft.
Vezetői létszám: 5 fő, bruttó bér: 1.648.980,- Ft, cafeteria: 45.835,- Ft.
 

A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény  szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjének az adatai

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

X. Szerződések

Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

XI. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 Közbeszerzési szabályzat

2016 . évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

2018.évi közbeszerzési terv 

 

eseménynaptár

2020 - Augusztus
előre nyíl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2020 - Szeptember
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
2020 - Október
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
2020 - November
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
2020 - December
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2021 - Január
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2021 - Február
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2021 - Március
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2021 - Április
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
2021 - Május
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2021 - Június
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
2021 - Július
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
2021 - Augusztus
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2021 - Szeptember
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
2021 - Október
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2021 - November
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
2021 - December
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2022 - Január
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2022 - Február
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
2022 - Március
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2022 - Április
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2022 - Május
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2022 - Június
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
2022 - Július
vissza nyíl előre nyíl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2022 - Augusztus
vissza nyíl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

hirdetések

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. - 2015

powered by Á.G.I.-CMS 1.17
admin